Hướng Dẫn Cấu Hình FED CPU Packet Capture Trên Switch Cisco Catalyst 9000

FED CPU PACKET CAPTURE TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000 SERIES LÀ GÌ?

FED CPU Packet Capture giúp xác định dữ liệu đi qua mặt phẳng điều khiển và cung cấp thông tin về lưu lượng truy cập punted (các packet từ ASIC đến CPU) hoặc lưu lượng truy cập injected (các packet từ CPU đến ASIC).

Các thuật ngữ liên quan đến FED CPU Packet Capture

 • Forwarding Engine Driver (FED): Chịu trách nhiệm nhận lệnh từ Cisco IOS XE và lập trình phần cứng ASICs. Đóng vai trò là cầu nối giữa các thành phần phần mềm và phần cứng của thiết bị Cisco Catalyst 9000 Switch
 • Control Plane (CP): Tập hợp các chức năng và lưu lượng liên quan đến CPU của thiết bị Switch Cisco Catalyst 9000 Series. Điều này có thể bao gồm lưu lượng truy cập như Spanning Tree Protocol (STP),Hot Standby Router Protocol (HSRP) và các giao thức định tuyến được gửi đến thiết bị switch hoặc được gửi từ switch
 • Data Plane (DP): Bao gồm các ASIC và lưu lượng truy cập không được chuyển tiếp phần mềm mà được chuyển tiếp phần cứng
 • Punt: Hành động của một gói được gửi đến CPU từ mặt phẳng dữ liệu
 • Inject: Hành động của một gói được gửi xuống từ CPU về phía CPU

CẤU HÌNH FED CPU PACKET CAPTURE TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000 SERIES

Hướng dẫn cấu hình FED CPU Packet Capture trên Switch Cisco Catalyst 9000 Series
Hướng dẫn cấu hình FED CPU Packet Capture trên Switch Cisco Catalyst 9000 Series

Bảng dưới đây cung cấp các tùy chọn cấu hình FED CPU Packet Capture trên các dòng sản phẩm Cisco Catalyst 9000 bao gồm: Cisco 9200, Cisco 9300, Cisco 9400, Cisco 9500, Cisco 9600.

Định nghĩa Cấu hình
Cài đặt mặc định của packet capture cho punt hoặc inject debug platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture <start | stop>
Hiển thị các gói đã bắt được show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture <brief | detail>
Xác định kích thước bộ đệm và kiểu capture của bạn debug platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture buffer [circular] limit <#packets>
Xác định capture filtering cho các gói được hiển thị

show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture display-filter <filter> 

·  Bộ lọc có thể được kết hợp với logic && , || , và dấu ngoặc. Ví dụ: “cdp || (ipv.src== 10.1.1.11 && tcp.port == 179) || stp”

·  Ngoài tính năng lọc dựa trên tiêu đề mạng tiêu chuẩn, một số bộ lọc nền tảng cụ thể đã được thêm vào. Chúng cũng có thể được kết hợp . Ví dụ, các gói ARP nhận được từ id giao diện vật lý 0x44

·  Đây không phải là Wireshark do đó nó không hỗ trợ tất cả các bộ lọc Wireshark. Lệnh trợ giúp hiển thị có sẵn để kiểm tra các bộ lọc được hỗ trợ

Hiển thị trạng thái capture show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture status

VÍ DỤ VỀ CẤU HÌNH FED CPU PACKET CAPTURE CƠ BẢN TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000 SERIES

Công cụ này tạo ra một bộ đệm để chụp tối đa 4096 (cài đặt mặc định) các gói bị chèn hoặc chèn vì nó đã được kích hoạt

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start
Punt packet capturing started.
Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop
Punt packet capturing stopped. Captured 263 packet(s)
Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief
Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled
Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------
 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]
 metadata : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66
 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100
 ipv4 hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3
 ipv4 hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)
 udp  hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.574 ------
 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]
 metadata : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66
 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100
 ipv4 hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1
 ipv4 hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)
Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture detailed
F340.04.11-9300-1#$e fed switch active punt packet-capture detailed
Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled
Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------
 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]
 metadata : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66
 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100
 ipv4 hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3
 ipv4 hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)
 udp  hdr : dest port: 3785, src port: 49152

 Packet Data Hex-Dump (length: 68 bytes) :
  084FA940FA56380E 4D774F668100C014 080045C00028CC8E 0000FF11DA5A0A0B
  00030A0B0003C000 0EC90014B6BE0000 0000000000010009 6618000000000000
  D54ADEEB

 Doppler Frame Descriptor :
  fdFormat         = 0x4      systemTtl         = 0xc
  loadBalHash1       = 0x10      loadBalHash2       = 0x2
  spanSessionMap      = 0       forwardingMode      = 0
  destModIndex       = 0x1      skipIdIndex        = 0x38
  srcGpn          = 0x1      qosLabel         = 0
  srcCos          = 0x4      ingressTranslatedVlan   = 0x5
  bpdu           = 0       spanHistory        = 0
  sgt            = 0       fpeFirstHeaderType    = 0
  srcVlan          = 0x14      rcpServiceId       = 0x3
  wccpSkip         = 0       srcPortLeIndex      = 0
  cryptoProtocol      = 0       debugTagId        = 0
  vrfId           = 0       saIndex          = 0
  pendingAfdLabel      = 0       destClient        = 0xb
  appId           = 0       finalStationIndex     = 0
  decryptSuccess      = 0       encryptSuccess      = 0
  rcpMiscResults      = 0       stackedFdPresent     = 0
  spanDirection       = 0       egressRedirect      = 0x1
  redirectIndex       = 0       exceptionLabel      = 0x20
  destGpn          = 0x1      inlineFd         = 0x1
  suppressRefPtrUpdate   = 0       suppressRewriteSideEfects = 0
  cmi2           = 0x320     currentRi         = 0x1
  currentDi         = 0       dropIpUnreachable     = 0
  srcZoneId         = 0       srcAsicId         = 0
  originalDi        = 0x5338     originalRi        = 0
  srcL3IfIndex       = 0x2f      dstL3IfIndex       = 0x2f
  dstVlan          = 0       frameLength        = 0x44
  fdCrc           = 0x4c      tunnelSpokeId       = 0
  isPtp           = 0       ieee1588TimeStampValid  = 0
  ieee1588TimeStamp55_48  = 0       lvxSourceRlocIpAddress  = 0
  sgtCachingNeeded     = 0

 Doppler Frame Descriptor Hex-Dump :
  0000010044004C02 8004424C00000100 0000000040000100 0000230514000000
  0000000000000030 0020000000000B00 380000532F000100 0000002F00000000

Để xác thực trạng thái hiện tại cho việc chụp, bạn có thể sử dụng lệnh tiếp theo

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status 
Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times) 
Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets 

SỬA ĐỔI TÍNH NĂNG PACKET CAPTURE TRÊN CISCO CATALYST 9000 SERIES

Công cụ punt/inject FED packet capture được cải tiến để cho phép điều chỉnh kích thước bộ đệm gói và loại cấu hình để tạo ra các packet capture tuyến tính hoặc hình tròn

Linear Packet Capture

Tùy chọn cấu hình bộ đệm đầu tiên là giới hạn số lượng gói (kích thước mặc định là 4096 gói) được gửi vào bộ đệm. Khi đạt đến giới hạn kích thước bộ đệm, không có gói nào được thu thập thêm (không có gói đệm)

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit ?
 <256-16384> Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit 5000
Punt PCAP buffer configure: one-time with buffer size 5000...done

Circular Packet Capture

Tùy chọn cấu hình bộ đệm thứ hai là đặt bộ đệm tròn cho các gói (kích thước mặc định bộ đệm là 4096 gói). Khi đạt đến giới hạn kích thước bộ đệm tròn, dữ liệu cũ được thay thế bằng dữ liệu mới trong bộ đệm (gói bộ đệm)

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular ?
 limit Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit ?
 <256-16384> Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit 6000
Punt PCAP buffer configure: circular with buffer size 6000...done

Sau đó, quá trình chụp gói có thể được chạy lại với các thông số tương tự

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start
Punt packet capturing started.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status
Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)
Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop
Punt packet capturing stopped. Captured 426 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief
Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)
Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.884 ------
 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]
 metadata : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66
 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100
 ipv4 hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3
 ipv4 hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)
 udp  hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------
 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]
 metadata : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66
 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100
 ipv4 hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1
 ipv4 hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)
 udp  hdr : dest port: 3785, src port: 49152
--snip--

BỘ LỌC DISPLAY VÀ CAPTURE

Công cụ chụp gói Punt/Inject FED đã được cải tiến để cho phép các tùy chọn hiển thị và lọc gói.

Bộ Lọc Display

Khi quá trình chụp không có bộ lọc đã hoàn tất, nó có thể xem xét để chỉ hiển thị thông tin mà bạn quan tâm

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter "ip.src== 10.11.0.0/24" brief
Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)
Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------
 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]
 metadata : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66
 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100
 ipv4 hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1
 ipv4 hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)
 udp  hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 4, Timestamp: 2020/04/10 23:37:15.023 ------
 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]
 metadata : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66
 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100
 ipv4 hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3
 ipv4 hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)
 udp  hdr : dest port: 3785, src port: 49152

Vì đây không phải là Wireshark nên không phải tất cả các bộ lọc Wireshark đều được hỗ trợ. Sử dụng lệnh display-filter-help để xem các tùy chọn khả dụng khác nhau để lọc.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter-help
FED Punject specific filters :
  1. fed.cause       FED punt or inject cause
  2. fed.linktype      FED linktype
  3. fed.pal_if_id     FED platform interface ID
  4. fed.phy_if_id     FED physical interface ID
  5. fed.queue       FED Doppler hardware queue
  6. fed.subcause      FED punt or inject sub cause
Generic filters supported :
  7. arp          Is this an ARP packet
  8. bootp         DHCP packets [Macro]
  9. cdp          Is this a CDP packet
 10. eth          Does the packet have an Ethernet header
 11. eth.addr        Ethernet source or destination MAC address
 12. eth.dst        Ethernet destination MAC address
 13. eth.ig         IG bit of ethernet destination address (broadcast/multicast)
 14. eth.src        Ethernet source MAC address
 15. eth.type        Ethernet type
 16. gre          Is this a GRE packet
 17. icmp          Is this a ICMP packet
 18. icmp.code       ICMP code
 19. icmp.type       ICMP type
 20. icmpv6         Is this a ICMPv6 packet
 21. icmpv6.code      ICMPv6 code
 22. icmpv6.type      ICMPv6 type
 23. ip           Does the packet have an IPv4 header
 24. ip.addr        IPv4 source or destination IP address
 25. ip.dst         IPv4 destination IP address
 26. ip.flags.df      IPv4 dont fragment flag
 27. ip.flags.mf      IPv4 more fragments flag
 28. ip.frag_offset     IPv4 fragment offset
 29. ip.proto        Protocol used in datagram
 30. ip.src         IPv4 source IP address
 31. ip.ttl         IPv4 time to live
 32. ipv6          Does the packet have an IPv4 header
 33. ipv6.addr       IPv6 source or destination IP address
 34. ipv6.dst        IPv6 destination IP address
 35. ipv6.hlim       IPv6 hot limit
 36. ipv6.nxt        IPv6 next header
 37. ipv6.plen       IPv6 payload length
 38. ipv6.src        IPv6 source IP address
 39. stp          Is this a STP packet
 40. tcp          Does the packet have a TCP header
 41. tcp.dstport      TCP destination port
 42. tcp.port        TCP source OR destination port
 43. tcp.srcport      TCP source port
 44. udp          Does the packet have a UDP header
 45. udp.dstport      UDP destination port
 46. udp.port        UDP source OR destination port
 47. udp.srcport      UDP source port
 48. vlan.id        Vlan ID (dot1q or qinq only)
 49. vxlan         Is this a VXLAN packet

Bộ Lọc Capture

Trước khi bắt đầu chụp gói, bạn có thể xác định một bộ lọc để chỉ giúp nắm bắt lưu lượng cụ thể

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture set-filter "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"
Filter setup successful. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status
Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)
Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets
Capture filter : "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture clear-filter
Filter cleared. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status
Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)
Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của Cisco Việt Nam ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn cấu hình FED CPU Packet Capture trên dòng sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000.

Cisco Việt Nam ™ là một địa chỉ phân phối Cisco Switch chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cisco Việt Nam ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Đặt Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000 Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của Cisco Việt Nam ™. Quý khách cũng có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn (TP HCM)


Nguồn: https://anbinhnet.com.vn/cau-hinh-fed-cpu-packet-capture-tren-cisco-catalyst-9000/

Trả lời

Hotline: 0967.40.70.80